Zamów wycenę

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA
dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO),  przekazuję następujące informacje:

1.    Administrator Danych Osobowych

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest:
Firma MAGTRANS, NIP: 6551430917, 28-100 Busko-Zdrój, ul. Boh. Warszawy 116, Tel.: +48 41 370 46 00, e-mail: rodo@magtrans.eu

2.    Cele przetwarzania, podstawy prawne, czas przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

a)     Organizacji i zarządzania pracą pracowników – w zakresie niezbędnym wynikającym z kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – przez okres zatrudnienia i 4 lat po ustaniu zatrudnienia.

b)     Wyliczenia i wypłaty wynagrodzenia – realizacja obowiązku wynikającego z kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b RODO) – przez okres zatrudnienia i 4 lat po ustaniu zatrudnienia.

c)     Realizacji obowiązków w zakresie egzekucji z wynagrodzenia wynikających z kodeksu pracy, kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o komornikach sądowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez 4 lata od ostatniego potrącenia.

d)     Realizacji obowiązków pracodawcy wobec pracowników wynikających z kodeksu pracy i innych przepisów prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b RODO) – przez okres zatrudnienia i 4 lat po ustaniu zatrudnienia.

e)     Realizacji obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wynikających z kodeksu pracy, rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp i innych przepisów prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b RODO) – przez okres zatrudnienia i 10 lat po ustaniu zatrudnienia.

f)     W celu realizacji obowiązków pracodawcy w zakresie prowadzeniaakt pracowniczych wynikających z kodeksu pracy, ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobów prowadzenia akt osobowych pracownika (art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b RODO) – przez okres zatrudnienia i 50 lub 10 lat po ustaniu zatrudnienia.

g)     Realizacji obowiązków płatnika składek wobec ZUS wynikających z ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit b RODO) – przez okres 50 lub 10 lat w zakresie przechowywania dokumentów, na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiary emerytury lub renty.

h)     Realizacji obowiązków podatkowych płatnika podatku dochodowego wynikających z ordynacji podatkowej, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i innych przepisów podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego.

i)     Realizacji obowiązków księgowych – w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości, ordynacji podatkowej oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez okres 5 lat od końca roku rozliczeniowego, w którym nastąpiło zdarzenie.

j)     Bezpieczeństwa fizycznego budynków, pomieszczeń oraz mienia Pracodawcy – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Pracodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przez okres 1 roku.

k)     Dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Pracodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na na prawie do dochodzenia roszczeń i ochrony przed roszczeniami – przez okres 4 lat od ustania zatrudnienia, w przypadku toczącego się postępowania przez okres trwania postępowania do czasu jego prawomocnego zakończenia oraz czasu przedawnienia roszczeń.

l)     Prowadzenia nadzoru nad miejscem pracy i terenem wokół zakładu pracy w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring) – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Pracodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz art. 22(1) Kodeksu pracy) polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia - przez 14 dni od nagrania obrazu.

m)     Monitorowania sposobu wykorzystania samochodu służbowego (lokalizacja GPS) w celu ochrony mienia, zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, właściwej organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy, zlokalizowania pojazdu w przypadku konieczności udzielenia wsparcia oraz wykrywania zachowań szkodzących lub narażających firmę na straty na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Pracodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz art. 22(2) Kodeksu pracy) polegającego na zapewnieniu organizacji bezpieczeństwa pracowników i mienia zakładu pracy oraz optymalnego wykorzystania zasobów Pracodawcy – przez okres 3 lat.

n)     Monitorowania służbowej poczty elektronicznej, służbowych połączeń telefonicznych oraz aktywności w sieci pracownika na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Pracodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz art. 22(3) Kodeksu pracy) polegającego na zapewnieniu organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy i właściwe użytkowanie udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy - przez okres 3 lat.

o)     Działań promocyjnych (filmów, zdjęć, spotów, nagrań) poprzez udostępnianie na stronie internetowej, w  kronice, w mediach społecznościowych i lokalnych, w publikacjach i folderach promujących  – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody  na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO  (osoba której dane  dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów) – przez okres zatrudnienia i 25 lat po ustaniu zatrudnienia.

p)     Zapewnienia sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa Pracodawcy i komunikacji z Pracownikiem - wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody  na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO  (osoba której dane  dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów) – przez okres zatrudnienia i 12 miesięcy po ustaniu zatrudnienia.

3.    Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane będą udostępniane lub powierzane:

a)     Gdy obowiązek udostępnienia danych osobowych wynika z przepisów obowiązującego prawa m.in. ZUS, NFZ, urzędom pracy, Krajowej Administracji Skarbowej, PEFRON, komornikom sądowym, Państwowej Inspekcji Pracy, Służbie Celnej i innym organom państwowym.

b)     Dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług i oprogramowania IT wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej, dostawcom usług prawnych, bankom oraz pozostałym instytucjom finansowym w zakresie wypłaty wynagrodzenia, podmiotom świadczącym usługi szkoleniowe.

c)     Usługobiorcom, partneromhandlowym, klientom – w zakresie służbowych danych pracownika.

d)     Dane osobowe pracowników mogą być również powierzone podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Pracodawcy, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu świadczenia określonych w tej umowie usług na rzecz Pracodawcy. Pracodawca wybrał starannie podmioty przetwarzające oraz podjął kroki w celu zapewnienia, aby dane osobowe pracownika były odpowiednio chronione, a zakres przekazywanych danych był ograniczony.

4.    Twoje prawa

Posiada Pani/Pan prawo do:

  • prawo dostępu do danych osobowych;
  • prawo żądania sprostowania danych osobowych;
  • prawo żądania usunięcia danych osobowych;
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych;
  • prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych;
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

5.    Cofnięcie zgody

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych jest zgoda, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W celu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem, którego dane znajdują  się w niniejszej klauzuli informacyjnej. Zgodę można wycofać osobiście w siedzibie Administratora bądź wysyłając żądanie na adres e - maila Administratora ze wskazanego / przekazanego wcześniej w umowie adresu e - maila lub pisma podpisanego podpisem elektronicznym lub na piśmie.

6.    Obowiązek podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, w zakresie, w jakim są one przetwarzane w celu realizacji obowiązków ciążących na administratorze. Ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji zawartej umowy o pracę i związanych z nią obowiązków podatkowo-składkowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt. f) podanie danych jest dobrowolne ale ich podanie jest warunkiem zatrudnienia u Pracodawcy. W zakresie danych osobowych, które mogą być przetwarzane na podstawie Państwa zgody, ich podanie jest dobrowolne.

7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

MAGTRANS

Główna Siedziba / Baza Transportowa

ul. Bohaterów Warszawy 116
28-100 Busko Zdrój

Potrzebujesz więcej
informacji?

Skontaktuj się z nami, a my odpowiemy na Twoje pytania

+48 41 370 46 00 /

Formularz kontaktowy

Napisz do nas, a odpowiemy najszybciej jak to możliwe

To pole jest wymagane
Wpisz adres e-mail
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane

W trosce o jakość

ISO 9001:2015

Nadrzędnym celem naszej działalności jest dbałość
o satysfakcję klientów