Zamów wycenę

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA
dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, co następuje:

1.    Administrator Danych Osobowych

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest:
MAGTRANS, 28 – 100 Busk o Zdrój, ul. Boh. Warszawy 116
Tel.: +48 41 370 46 00, e – mail: rodo@magtrans.eu

2.    Cele przetwarzania, podstawy prawne

Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
a.)    Organizacji i zarządzania pracą pracowników – w zakresie niezbędnym wynikającym z kodeksu pracy – przez okres zatrudnienia.
b.)    Wyliczenia i w celu wypłaty wynagrodzenia – realizacja obowiązku wynikającego z kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b RODO*) – przez okres zatrudnienia.
c.)    Potrąceń z wynagrodzenia – w celu realizacji obowiązków w zakresie egzekucji z wynagrodzenia wynikających z kodeksu pracy, kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o komornikach sądowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO*) – przez 3 lata od ostatniego potrącenia.
d.)    Realizacji obowiązków pracodawcy wobec pracowników wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa pracy – w celu realizacji obowiązków pracodawcy wynikających z kodeksu pracy i innych przepisów prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b RODO*) – przez okres zatrudnienia.
e.)    Realizacji obowiązków bezpieczeństwa i higieny pracy – w celu realizacji obowiązków pracodawcy wynikających z kodeksu pracy, rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp i innych przepisów prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b RODO*) – przez okres 10 lat po ustaniu zatrudnienia.
f.)    Prowadzenia akt pracowniczych – w celu realizacji obowiązków pracodawcy wynikających z kodeksu pracy, ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobów prowadzenia akt osobowych pracownika (art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b RODO*) – przez okres 50 lub 10 lat po ustaniu zatrudnienia.
g.)    Realizacji obowiązków wobec ZUS – w celu realizacji obowiązków płatnika składek emerytalno-rentowych wynikających z ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit b RODO*) – przez okres 50 lub 10 lat w zakresie przechowywania dokumentów, na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiary emerytury lub renty.
h.)    Realizacji obowiązków podatkowych – w celu realizacji obowiązków płatnika podatku dochodowego wynikających z ordynacji podatkowej, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i innych przepisów podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO*) – przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego.
i.)    Realizacji obowiązków księgowych – w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości, ordynacji podatkowej oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO*) – przez okres 5 lat od końca roku rozliczeniowego, w którym nastąpiło zdarzenie.
j.)    Bezpieczeństwa fizycznego budynków, pomieszczeń oraz mienia Pracodawcy – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Pracodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO*) – przez okres 1 roku.
k.)    Dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Pracodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO*) polegającego na występowaniu w sprawach sądowych – przez okres 3 lat od ustania zatrudnienia, w przypadku toczącego się postępowania przez okres trwania postępowania do czasu jego prawomocnego zakończenia oraz czasu przedawnienia roszczeń.
l.)     Prowadzenia nadzoru nad miejscem pracy i terenem wokół zakładu pracy w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring) – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Pracodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO*) polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia - przez 3 miesiące od nagrania obrazu.
m.)    Kontroli służbowej poczty elektronicznej pracownika na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Pracodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO*) polegającego na zapewnieniu organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy i właściwe użytkowanie udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy.
n.)    Działań promocyjnych MAGTRANS (filmów, zdjęć) poprzez udostępnianie na stronie internetowej, w  kronice, w mediach społecznościowych i lokalnych, w publikacjach i folderach promujących  – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody  na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO*  (osoba której dane  dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów).

3.    Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane będą udostępniane lub powierzane:
a.)    Gdy obowiązek udostępnienia danych osobowych wynika z przepisów obowiązującego prawa m.in. ZUS, NFZ, urzędom pracy, Krajowej Administracji Skarbowej, PEFRON, komornikom sądowym, Państwowej Inspekcji Pracy, Służbie Celnej i innym organom państwowym.
b.)    Dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług i oprogramowania IT wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektroniczne, dostawcom usług prawnych, bankom oraz pozostałym instytucjom finansowym w zakresie wypłaty wynagrodzenia, podmiotom świadczącym usługi szkoleniowe.
c.)    Usługobiorcom, parterom handlowym, klientom – w zakresie służbowych danych pracownika.
d.)    Dane osobowe pracowników mogą być również powierzone podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Pracodawcy, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu świadczenia określonych w tej umowie usług na rzecz Pracodawcy. Pracodawca wybrał starannie podmioty przetwarzające oraz podjął kroki w celu zapewnienia, aby dane osobowe pracownika były odpowiednio chronione, a zakres przekazywanych danych był ograniczony.

4.    Czas przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania stosunku pracy oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i akt osobowych, ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami prawa (patrz pkt.2).

5.    Twoje prawa

Posiada Pani/Pan prawo do:
•    prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
•    prawo żądania sprostowania danych osobowych;
•    prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO;
•    prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
•    prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, przypadkach określonych w art. 21 RODO ;
•    prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych w przypadkach określonych w art. 20 RODO*;
•    prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO*).
W celu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem, którego dane znajdują  się w niniejszej klauzuli informacyjnej. Zgodę można wycofać osobiście w siedzibie Administratora bądź wysyłając żądanie na adres e - maila Administratora ze wskazanego / przekazanego wcześniej w umowie adresu e - maila lub pisma podpisanego podpisem elektronicznym.

6.    Obowiązek podania danych:

Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji zawartej umowy o pracę i związanych z nią obowiązków podatkowo-składkowych. W zakresie danych osobowych, które mogą być przetwarzane na podstawie Państwa zgody, ich podanie jest dobrowolne, ale jej brak może mieć wpływ na realizację zobowiązań ze strony pracodawcy.

7.    Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Państwa  dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

* Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

MAGTRANS

Główna Siedziba / Baza Transportowa

ul. Bohaterów Warszawy 116
28-100 Busko Zdrój

Potrzebujesz więcej
informacji?

Skontaktuj się z nami, a my odpowiemy na Twoje pytania

+48 41 370 46 00 /

Formularz kontaktowy

Napisz do nas, a odpowiemy najszybciej jak to możliwe

To pole jest wymagane
Wpisz adres e-mail
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane

W trosce o jakość

ISO 9001:2015

Nadrzędnym celem naszej działalności jest dbałość
o satysfakcję klientów