Zamów wycenę

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA
dla zleceniobiorców zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, co następuje:

1.    Administrator Danych Osobowych

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest:
MAGTRANS, 28 – 100 Busk o Zdrój, ul. Boh. Warszawy 116
Tel.: +48 41 370 46 00, e – mail: rodo@magtrans.eu

2.    Cele przetwarzania, podstawy prawne

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
a.)    Podjęcia działań przed zawarciem umowy na podstawie:
•    art. 6 ust. 1 lit. b RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do pojęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy).
b.)    Zawarcia i wykonania umowy zlecenia na podstawie:
•    art. 6 ust. 1 lit. b RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą)
c.)    Wypełnienia obowiązku prawnego względem organów publicznych w zakresie zgłoszeń zleceniobiorcy do ubezpieczeń społecznych na podstawie:
•    art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z przepisami takimi jak: ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, rozporządzeń wykonawczych w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej,
d.)    Prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej na podstawie:
•    art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z przepisami takimi jak ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ogółem przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych jak i innych przepisów dotyczących podatków.
e.)    Obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń na podstawie:
•    art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o wizerunek i dobre imię)
f.)    Nadania i dalszej realizacji upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w imieniu administratora na podstawie:
•    art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (wypełnienie obowiązku ciążącego na administratorze danych)
w związku z art. 29 RODO*.
g.)    Prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych na podstawie:
•    art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest dbanie o poufność informacji przedsiębiorstwa oraz właściwą organizację pracy).

3.    Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane będą udostępniane lub powierzane dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług kurierskich, dostawcom usług i wszelkiego oprogramowania IT wspomagającego zarzadzanie przedsiębiorstwem, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej, dostawcom usług prawnych, bankom oraz pozostałym instytucjom finansowym w zakresie wypłaty wynagrodzenia, podmiotom świadczącym usługi szkoleniowe.

4.    Czas przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:
a.)    w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy zlecenia - do czasu podpisania umowy zlecenia,
b.)    w celu zawarcia i wykonania umowy- do momentu zakończenia umowy,
d.)    wypełnienia obowiązku prawnego względem organów publicznych w zakresie zgłoszeń zleceniobiorcy do ubezpieczeń społecznych - 10 lat od zakończenia umowy zlecenia,
e.)    w celu prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej - 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego w którym powstał obowiązek podatkowy,
f.)    w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń - 6 lat od zakończenia współpracy / umowy zlecenia,
g.)    w celu nadania i realizacji upoważnienia do przetwarzania danych osobowych - do czasu ustania upoważnienia,
h.)    w celu prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych - 6 lat od ustania upoważnienia.

5.    Twoje prawa

Posiada Pani/Pan prawo do:
•    prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
•    prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
•    prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
•    prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do innego administratora- w przypadku danych przetwarzanych na gruncie realizacji umowy tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO*,
•    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych - w przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO*,
•    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.    Obowiązek podania danych:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu zawarcia oraz realizacji umowy zlecenia. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe wypełnienie powyższych celów czyli podpisania oraz realizacji umowy zlecenia.

7.    Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Państwa  dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

* Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

MAGTRANS

Główna Siedziba / Baza Transportowa

ul. Bohaterów Warszawy 116
28-100 Busko Zdrój

Potrzebujesz więcej
informacji?

Skontaktuj się z nami, a my odpowiemy na Twoje pytania

+48 41 370 46 00 /

Formularz kontaktowy

Napisz do nas, a odpowiemy najszybciej jak to możliwe

To pole jest wymagane
Wpisz adres e-mail
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane

W trosce o jakość

ISO 9001:2015

Nadrzędnym celem naszej działalności jest dbałość
o satysfakcję klientów